Zásady ochrany osobních údajů | Toro Nutrition

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem provozovatele e-shopu je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Právnická osoba podnikající Toro Nutrition, Jirásková 347, Vysoké Mýto 566 01, IČO.: 75109328, DIČ.: CZ8607174015, ( dále jen „provozovatel e-shopu“ ) provozuje e-shop na webových stránkách www.toronutrition.cz ( dále také „e-shop“ ). Provozovatel e-shopu,jako správce osobních údajů,vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem - osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u provozovatele e-shopu či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem- osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u provozovatele e-shopu či nikoli.

Zákazníkem- registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u provozovatele e-shopu.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018(dále jen „nařízení“) a souvisejícími právními předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

Provozovatel e-shopu zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy

Provozovatel e-shopu zpracovává po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník,osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Z tohoto důvodu provozovatel e-shopu vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu,a dále zpracovává,následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu.Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vyřízení objednávky zákazníka a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících provozovateli e-shopu ze smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům provozovatele e-shopu, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností provozovatelem e-shopu

Provozovatel e-shopu zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na provozovatele e-shopu vztahují. Z tohoto důvodu provozovatel e-shopu zpracovává následující osobní údaje zákazníka:jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů ( např. z oblasti účetnictví a daní ). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů provozovateli e-shopu povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy provozovatele e-shopu

Provozovatel e-shopu zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících registrovaných uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem provozovatele e-shopu. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky registrovaného uživatele, resp. po dobu 5-ti let od registrace u těch registrovaných uživatelů, kteří neuskutečnili objednávku. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté registrovaným uživatelem.

Osobní údaje zákazníků, kteří uskutečnili nákup, mohou být z důvodu oprávněných zájmů provozovatele e-shopu využity k zasílání příležitostné reklamy, vč.u registrovaných uživatelů zobrazení reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků provozovatele e-shopu. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů provozovatele e-shopu.

Provozovatel e-shopu zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele e-shopu. Na základě tohoto důvodu zpracovává provozovatel e-shopu cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu. Více o souhlasu k rozšířenému zpracování cookies zde.

Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává provozovatel e-shopu zejména za účelem zasílání marketingových sdělení následující osobní údaj uživatelů: e-mailovou adresu, jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu. Více o souhlasu zde.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uživatel právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Provozovatel e-shopu si dovoluje informovat uživatele, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být předávány dalším příjemcům – zpracovatelům, kteří jménem správce zpracovávají osobní údaje uživatelů (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.).Provozovatel e-shopu sdělí uživateli na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje předány.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č.+420606642427 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese toronutrition@email.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na provozovatele e-shopu na tel. č.+420606642427. nebo e-mailové adrese toronutrition@email.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Copyright © 2024 Toro Nutrition. by Media Heroes s.r.o.
Go Pay Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa